NAŠE SLUŽBY
Vyhledávání
Rychlý kontakt

Telefon:
+420 773 224 323

E-mail:
sluzby@enviroservis.cz

Ekologická újma

Ekologická újma

Naše služby

 • zpracování základního a podrobného hodnocení rizika ekologické újmy
 • zpracování návrhu nápravných a preventivních opatření
 • zpracování ekonomických dopadů ekologické újmy
 • zpracování havarijních plánů
 • zajištění komunikace se státní správou

Provozovatelé činností vyjmenovaných v příloze č. 1 zákona č.167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě, jsou povinni znát veškerá rizika, která ekologická újma představuje a která by mohla nastat v důsledku provozování vyjmenovaných činnosti. Za tímto účelem proto musí zpracovat tzv. základní, případně i podrobné hodnocení rizik ekologické újmy. Na základě výsledků hodnocení rizik musí potenciální ekologické újmě předcházet, případně její negativní účinky kompenzovat formou finančního zajištění.

Povinnost mít zpracované hodnocení rizik a případně také finanční zajištění nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2013.

Seznam provozních činností, na které se zákon vztahuje:

 1. Provozování zařízení podléhající vydání integrovaného povolení podle zvláštního právního předpisu
 2. Provozování zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů podléhajících souhlasu podle zvláštního právního předpisu
 3. Vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních podléhajících povolení podle zvláštního právního předpisu
 4. Čerpání znečištěných podzemních vod a jejich následné odvádění do vod povrchových nebo podzemních podléhající povolení podle zvláštního právního předpisu
 5. Odběr povrchových vod podléhající povolení podle zvláštního právního předpisu
 6. Odběr podzemních vod podléhající povolení podle zvláštního právního předpisu
 7. Čerpání povrchových nebo podzemních vod a jejich následné vypouštění do těchto vod za účelem získání tepelné energie podléhající povolení podle zvláštního právního předpisu
 8. Vzdouvání nebo akumulace povrchových vod podléhající povolení podle zvláštního právního předpisu
 9. Zacházení se závadnými látkami podle zvláštního právního předpisu
 10. Nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky (směsmi), přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky podle zvláštního právního předpisu
 11. Přeprava nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků potrubím nebo v železniční, silniční, vodní vnitrozemské, letecké nebo námořní dopravě
 12. Nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty podle zvláštního právního předpisu
 13. Přeshraniční přeprava odpadů do České republiky, z České republiky a přes Českou republiku
 14. Provozování stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší podléhajících povolení podle zvláštního právního předpisu
 15. Nakládání s těžebním odpadem

 

Realizace zahrad | Tvorba webových stránek