NAŠE SLUŽBY
Vyhledávání
Rychlý kontakt

Telefon:
+420 773 224 323

E-mail:
sluzby@enviroservis.cz

Ochrana přírody

Naše služby

  • zpracování Hodnocení krajinného rázu
  • provedení biologického průzkumu
  • zpracování dendrologického průzkumu a inventarizace
  • projekty sadových úprav veřejné a krajinné zeleně, projekty náhradní výsadby dřevin, rekultivací

V rámci přípravy výstavby, změny využití území či jiné činnosti se může investor potencionálně dotknout zájmů ochrany přírody, které vyplývají ze zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny , v platném znění. K žádostem o souhlasy se záměrem , které vždy podle tohoto zákona předchází stavebnímu řízení, je pak nutné dokládat požadovaná hodnocení nebo průzkumy, a to nejčastěji:

Hodnocení krajinného rázu

Ze zákona vyplývá (§ 12 odst. 2), že k umisťování a povolování staveb, jakož i k jiným činnostem, které by mohly snížit nebo změnit krajinný ráz, je nezbytný souhlas orgánu ochrany přírody.

Příkladem těchto záměrů jsou: velkoplošné poutače, hypermarkety, skladové haly a logistická centra, těžba nerostných surovin, nová golfová hřiště, větrné elektrárny, výstavba satelitních "vesniček" ve volné krajině.

Za tímto účelem se provádí tzv. hodnocení krajinného rázu, jehož cílem je posouzení vlivu záměru nebo stavby na krajinný ráz nebo vyhodnocení pozitivních znaků a hodnot krajinného rázu určitého území za účelem návrhu jejich ochrany.

Biologický průzkum

Biologický průzkum slouží jako podklad k rozhodnutí příslušného odboru ochrany životního prostředí. Může si jej vyžádat příslušný odbor životního prostředí, případně si jej nechá zpracovat investor.

Cílem biologického průzkumu je poskytnout informace o ekologickém potenciálu konkrétní lokality a na základě těchto informací vyvodit vlastní hodnocení vlivu daného záměru na místní biotu. To znamená, jaký vliv bude mít daný záměr na krajinu nejen v průběhu realizace projektu, ale i při jeho provozu. Biologický průzkum může sloužit i jako podklad biologického hodnocení. Tyto podklady jsou často nutné v rámci procesu posuzování vlivů na životní prostředí (EIA).

Dendrologický průzkum

Dendrologický průzkum spočívá v inventarizaci dřevin konkrétného území. Podrobnost vypracování záleží jednak na účelu, za jakým je dendrologický průzkum prováděn (například povolení ke kácení, pro návrh sadových úprav), jednak na charakteru konkrétní lokality. Kromě prostého seznamu přítomných dřevin jsou v rámci dendrologického průzkumu zpracovány i údaje související s aktuálním fyziologickým stavem dřevin a jejich dendrologickou či krajinářskou hodnotou.

Dendrologická inventarizace

Dendrologická inventarizace je jednodušší forma dendrologického průzkumu území, kdy je zpravidla cílem získat soupis dřevin podle druhů v jednotlivých velikostních kategoriích. Inventarizace většinou slouží jako podklad k uložení kompenzačních výsadeb.

Projekty sadových úprav

Projekty sadových úprav veřejné a krajinné zeleně a projekty náhradní výsadby dřevin jsou často vyžadovány při stavebních řízeních zejména u liniových staveb, staveb zemědělských objektů, hypermarketů, velkoskladů, výrobních areálů, úprav veřejných prostranství, rekultivací.

 

Realizace zahrad | Tvorba webových stránek