NAŠE SLUŽBY
Vyhledávání
Rychlý kontakt

Telefon:
+420 773 224 323

E-mail:
sluzby@enviroservis.cz

EIA

Naše služby

  • poradenství v procesu EIA
  • zpracování oznámení, dokumentací a posudků EIA
  • převzetí zastoupení v jednání s úřady a organizacemi činnými v procesu EIA
  • zpracování dílčích analýz (hlukové studie, rozptylové studie, biologické průzkumy, hodnocení zdravotních rizik atd.)

Hodnocení vlivů na životní prostředí (E.I.A. - Environmental Impact Assessment) je realizováno v rámci zákona č. 100/2001 Sb., (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) v jeho platném znění.

V rámci procesu EIA jsou posuzovány stavby, činnosti a technologie, jejichž realizace většinou doprovází významné negativní vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví. Obecně lze říci, že pod zákon č.100/2001 Sb., v platném znění, spadá jakýkoli významnější investiční záměr v oblasti energetiky, průmyslu, dopravních a liniových staveb, občanské výstavby (obchodních středisek), odpadového hospodářství, těžby nerostů, vodního hospodářství, zemědělství, lesnictví, případně dalších aktivit.Všechny dotčené záměry jsou součástí přílohy č. 1 (záměry Kategorie I a II), zák. č. 100/2001 Sb.

V rámci EIA se rozlišují dva typy záměrů, a to na:

  • záměry vždy podléhající posouzení
  • záměry vyžadující zjišťovací řízení

Záměry vždy podléhající posouzení jsou ty, které představují značný zásah do životního prostředí a podléhají tak vždy procesu posuzování vlivu. V případě záměrů vyžadující zjišťovací řízení se nejprve posuzuje, zda vůbec bude nutné vypracovat kompletní dokumentaci či nikoliv. V rámci zjišťovacího řízení příslušný úřad zjišťuje, zda a v jakém rozsahu může záměr vážně ovlivnit životní prostředí a veřejné zdraví.

Proces posuzování vlivu se může dotýkat také již existujících zařízení, a to v případě, že se plánuje:

  • významné navýšení jejich současné kapacity
  • významná změna výrobní nebo jiné technologie, řízení provozu nebo způsob užívání stavby či zařízení

EIA však neznamená jen nepříjemnou povinnost, ale je formou prevence případných budoucích komplikací.

 

Realizace zahrad | Tvorba webových stránek