NAŠE SLUŽBY
Vyhledávání
Rychlý kontakt

Telefon:
+420 773 224 323

E-mail:
sluzby@enviroservis.cz

Likvidace kalů

Naše služby

  • zajištění využití kalů na zemědělskou půdu, vč. potřebných rozborů
  • zpracování Programu použití kalů na zemědělskou půdu
  • zpracování evidenčních listů využití kalů

Kalem se ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech rozumí:

  • Kal z ČOV (čistíren odpadních vod) zpracovávajících městské odpadní vody nebo odpadní vody z domácností, a z jiných ČOV, které zpracovávají odpadní vody stejného složení jako městské odpadní vody a odpadní vody z domácností
  • Kal ze septiků a jiných podobných zařízení
  • Kal z ČOV výše neuvedených

Jedním ze způsobů využití těchto kalů je aplikace na zemědělskou půdu. Toto řešení nejen racionální, ale také nejlevnější. Dochází zde k využití hnojivé hodnoty kalu, recyklaci živin a organických látek (kaly jsou zdrojem humifikovaných organických látek a živin).

Stabilizované odvodněné čistírenské kaly tak představují vhodný typ hnojiva pro zemědělskou půdu. Hlavním limitujícím faktorem využívání kalů v zemědělství je obsah cizorodých látek v kalech a přítomnost patogenních mikroorganismů. Z cizorodých látek jsou to především těžké kovy. Jejich koncentrace v kalech se daří postupně snižovat. Proto se musí u dávek kalů vždy ověřit, zda nejsou překročeny limity pro sledované prvky .

Původce kalů musí podle vyhlášky č. 382/2001 Sb., o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě, zpracovat program použití kalů na zemědělskou půdu a doložit v něm, že splnil podmínky dané legislativou.

V programu jsou například uvedena mikrobiologická kritéria pro použití kalů na zemědělské půdě, minimální četnost chemických a mikrobiologických analýz kalů využívaných na zemědělské půdě za rok a další podmínky.

Program použití kalů musí obsahovat také výčet vybraných pozemků určených k použití kalů včetně ukazatelů pro hodnocení půd, hydrologické poměry v zájmovém území použití kalů, návrh zařazení použití kalů do osevního postupu, návrh monitoringu kalů a monitoringu půdy, plán odběru vzorků.

Součástí programu použití kalů jsou i evidenční listy využití kalů v zemědělství. Tento program předává původce osobě, která bude kaly používat (osoba, která užívá půdu).

 

Realizace zahrad | Tvorba webových stránek