NAŠE SLUŽBY
Vyhledávání
Rychlý kontakt

Telefon:
+420 773 224 323

E-mail:
sluzby@enviroservis.cz

Odpadové hospodářství

Naše služby

Komplexní odborné poradenství a pomoc při zajištění plnění legislativních požadavků v oblasti odpadového hospodářství. Příklady služeb:

 • zařazení odpadů podle Katalogu odpadů
 • vedení průběžné evidence odpadů, vypracování periodických hlášení a statistik
 • zpracování vnitřního předpisu (směrnice) k nakládání s odpady
 • zpracování identifikačních listů nebezpečných odpadů (ILNO)
 • zpracování Základního popisu odpadu
 • zpracování žádostí o souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady
 • zpracování žádostí o povolení k provozování zařízení ke sběru a výkupu odpadů, využívání či odstraňování odpadů a provozních řádů
 • zpracování žádosti souhlasu k upuštění od třídění nebo odděleném shromažďování odpadů
 • evidenční listy pro přepravu nebezpečného odpadu
 • školení pracovníků klienta z problematiky nakládání s odpady
 • zastupování klienta při jednání s orgány státní správy a samosprávy
 • pravidelný audit provozu, kontrola dokumentace, upozorňování na nedostatky formou zápisu a návrh na jejich odstranění, upozorňování na změny v legislativě a termíny pro splnění a zastupování při jednání s orgány státní správy

Základní povinnosti právnických a fyzických osob oprávněných k podnikání v souvislosti s nakládání s odpady stanoví zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění a prováděcí vyhlášky.

Mezi povinnosti při nakládání s odpady patří podle § 5- § 15 zejména:

 • zařazení odpadů dle Katalogu odpadů a podle kategorií
 • předcházení vzniku odpadů a jejich přednostního využívání

Nakládat s odpady je možné pouze v zařízeních, která jsou k nakládání s odpady podle zákona určena, odpady předávat na základě smlouvy vždy oprávněné osobě. Provozování zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů je možné pouze na základě rozhodnutí krajského úřadu. Sankce za neplnění těchto povinností mohou dosáhnout až 10.000.000,- Kč.

Další povinnosti vyplývají i pro jednotlivé fáze nakládání s odpady podle § 16 - § 24, které se týkají shromažďování odpadů, nakládání s nebezpečným odpadem, evidence odpadů, hlášení produkce odpadů, povinnosti při přepravě odpadů, sběru, výkupu a odstraňování odpadů.

Povinnosti při nakládání s vybranými výrobky, vybranými odpady a vybranými zařízeními, kterými se rozumí: odpady perzistentních organických znečišťujících látek a PCB, odpadní oleje, baterie a akumulátory, kaly z čistíren odpadních vod a další biologicky rozložitelné odpady, odpady z výroby oxidu titaničitého, odpady azbestu, autovraky, elektrická a elektronická zařízení, jsou stanoveny v § 25 - § 37. Sankce spojené s porušováním výše uvedených povinností může dosáhnout výše 50.000.000,- Kč.

Další významnou povinností je evidence odpadů a ohlašování odpadů a zařízení k nakládání s odpady, shromažďovacích a sběrových míst, skladů odpadů, PCB, zařízení obsahujících PCB a odpadů PCB podle § 39. Sankce za neplnění povinností spojených s evidencí odpadů je ve výši do 1.000.000,- Kč.

 

Realizace zahrad | Tvorba webových stránek