NAŠE SLUŽBY
Vyhledávání
Rychlý kontakt

Telefon:
+420 773 224 323

E-mail:
sluzby@enviroservis.cz

Úvod

Služby v oblasti evidence odpadů
a ochrany životního prostředí.

Poskytujeme komplexní odborné poradenství a pomoc při zajištění plnění legislativních požadavků v oblasti odpadového hospodářství, vlivů na životní prostředí, likvidace kalů, ochrany přírody a krajiny.

Bez starostí a finančních problémů

Pomáháme podnikajícím subjektům vyhnout se vysokým sankcím, které v oblasti ochrany životního prostředí ukládají zákonné normy.

 

Evidence odpadů Likvidace kalů EIA Ochrana přírody

 

Výtah ze Zákona o odpadech:

Fyzické osobě oprávněné k podnikání nebo právnické osobě, která nevede v rozsahu a způsobem stanoveným v části šesté tohoto zákona evidenci odpadů a zařízení nebo neplní ve stanoveném rozsahu ohlašovací povinnost nebo nezašle ve stanovené lhůtě nebo ve stanoveném rozsahu příslušnému správnímu úřadu údaj týkající se zařízení k nakládání s odpady, nebo evidenci po stanovenou dobu nearchivuje, uloží inspekce nebo příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností pokutu do výše 1.000.000,- Kč.

 

Realizace zahrad | Tvorba webových stránek